ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਕੰਟਰੋਲਰ

ਈ.ਐਮ.ਸੀ
ਐਲਵੀਡੀ
ROHS

ਇਨਵਰਟਰ

ਈ.ਐਮ.ਸੀ
ਐਲਵੀਡੀ
ROHS

ਸਰਵੋ ਡਰਾਈਵਰ

ਸਰਵੋ ਡਰਾਈਵਰ EMC
ਸਰਵੋ ਡਰਾਈਵਰ LVD
ਸਰਵੋ ਡਰਾਈਵਰ ROHS

ਸਰਵੋ ਮੋਟਰ

ਸਰਵੋ ਮੋਟਰ EMC
ਸਰਵੋ ਮੋਟਰ LVD
ਸਰਵੋ ਮੋਟਰ ROHS

ਸਪਿੰਡਲ

ਈ.ਐਮ.ਸੀ
ਐਲਵੀਡੀ
ROHS

ਸਟੈਪਰ ਮੋਟਰ

ਈ.ਐਮ.ਸੀ
ROHS